Styrelseprotokoll 2010-07-21

 

Plats: FšreningsbigŒrden, Kulbacken.

 

NŠrvarande: Leif Svensson,

 Hasse Moreau,

Janne Lindeberg,

Ove Henriksson 

Bjšrn Westeson

 1. Dagordningen godkŠndes med tillŠgg att en del av frŒgorna redan avhandlats och lšsts vid arbetsmštet samma kvŠll.
 2. Rapporter.
  1. Verksamheten i fšreningsbigŒrden. Styrelsen beslutade att vi vid nŠsta onsdagsmšte skall pŒbšrja kvalitetssŠkring av fšreningens bisamhŠllen i enlighet med Svensk biavels normer.
  2. Verksamheten vid parningsstationen pŒ GrŠnsš. Styrelsen beslutade att arbetet med parningsstationen skall fortsŠtta Šven under det kommande Œret. Fšr att det skall vara mšjligt behšver vi sŠtta upp fler samhŠllen som producerar dršnare. Styrelsen beslutade att kšpa tre avelsdrottningar av Leif Svensson fšr totalt 2 000:-. FrŒn Svensk biavel erhŒller vi ett bidrag pŒ 2 500:- tack vare att parningsverksamheten har haft en tillrŠckligomfattning under Œret.

Styrelsen beslutade att de tvŒ samhŠllen som nu finns pŒ GrŠnsš skall kunna kšpas av i fšrsta hand medlemmar som Šr intresserade. Kuporna kan ocksŒ sŠljas.

  1. Ekonomi. Ove kunde rapportera att det ekonomiska lŠget fšr fšreningen Šr mycket bra trots Œrets inkšp av ytterligare tvŒ Readan-kupor. Ove skickar medlemsrapport till Bjšrn. Ove skall  rekvirera det beviljade bidraget pŒ 2 000:- fšr parningsstationen frŒn distriktet. Styrelsen beslutade att i likhet med tidigare Œr vara med och samfinansiera en annons om Skšrdemarknaden den 22 augusti.
 1. Fortsatta verksamheten.
  1. Skattning och hantering av honungen frŒn fšreningsbigŒrden. Styrelsen beslutade att samtliga skattlŒdor borstas rena frŒn bin kl. 13 sšndagen den 25 juli. Leif slungar dŠrefter all honung mot en ersŠttning av 5:-/kg. Hur slutskattning och slungning skall gšras ŒterstŒr att lšsa.
  2. Vad skall gšras pŒ parningsstationen infšr kommande sŠsong? Se Rapporter punkt b. I švrigt ansŒg styrelsen att det mŒste till ett breddat deltagande och ansvar fšr parningsarbetets genomfšrande. I nulŠget fšrlitar vi oss i alltfšr hšg grad pŒ Leifs arbete. Styrelsen beslutade att vi infšr kommande sŠsong skall trŠna medlemmarna i de olika delmomenten, som att gšra skaksvŠrmar och befolka parningskupor etc.
  3. Planering av Biodlingens dag. Det har varit en fšrdel att genomfšra vŒrt arrangemang under Skšrdemarknaden. Programmet bšr ha en sŒdan inriktning att det tillgodoser bŒde redan verksamma biodlares och allmŠnhetens intresse. Biodlingens dag Šr ett viktigt arrangemang nŠr det gŠller att vŠcka intresse fšr biodling. SBRs nye fšrbundssekreterare har bjudits in men har Šnnu inte svarat pŒ grund av semester.
 2. …vriga frŒgor. Inga švriga frŒgor.

 

 

Leif Svensson, ordf.                                 Bjšrn Westeson, sekr.