Protokoll frŒn styrelsemšte i VŠsterviks biodlarfšrening 2010-01-20

 

NŠrvarande:

Leif Svensson ordfšrande

Ove Henriksson, kassšr

Rune Karlsson, ledamot

Janne Lindeberg, ledamot

Hasse Moreau, suppleant

Bjšrn Westeson, sekreterare

 

 1. Dagordningen godkŠndes.
 2. FšregŒende protokoll till handlingarna.
 3. Studier. FrŒgan om vem som kan ta pŒ sig ansvaret fšr en nybšrjarcirkel fick ingen lšsning och tas upp vid nŠsta styrelsemšte. Styrelsen beslutade att Hasse skall vara fšreningens kontaktperson till Studiefšrbundet Vuxenskolan.
 4. Temamšten fšr mer erfarna biodlare. Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till Leif och Bjšrn att arbeta fram ett fšrslag samt datum. Temamštena skall innehŒlla frŒgor som Šr relevanta fšr Œrstiden, behandla varroatolerans, frŒgor kring dokumentation av sin biodling eller liknande. Mštena skall inledas i mŒnadsskiftet mars/april och de som har fšrslag pŒ innehŒll bšr meddela Leif eller Bjšrn snarast.
 5. ÓFyrlingscirkelnÓ. Cirkeln inleddes innan styrelsemštet med drygt 10 personer nŠrvarande. FortsŠttning fšljer redan pŒ mŒndag den 25 januari kl. 18.30 i Torpaskolan, Baumansgatan 13. Till dess skall Lasse Anderzon ha inhandlat en del av det material som kommer att behšvas. En del deltagare kommer att bygga helt nya fyrlingar medan andra utgŒr frŒn befintligt lŒdmaterial som kommer att kunna bli ÓtrillingarÓ. Den senare gruppen bšr ta med en lŒda var till nŠsta trŠff.
 6. Arbetsmšten pŒ Kulbacken och GrŠnsš. Styrelsen gav Leif och Bjšrn i uppdrag att vŠlja ett datum dŒ vi skall rensa bort en del skrŠp vid vŒra bigŒrdar, gšra en grundlig inventering šver vad som finns och vad som bšr infšrskaffas. Arbetsmštet kan enligt styrelsen med fšrdel avslutas med korvgrillning eller annan lockande fšrtŠring.
 7. Kontakt med lokalpress. Styrelsen beslutade att under februari/mars ha ett mšte med redaktionsledningen pŒ VŠstervikstidningen fšr att presentera en del av de idŽer vi har fšr den kommande sŠsongen. Enligt styrelsen Šr VŠsterviks Tidningen en viktig kontakt- och informationskanal nŠr det gŠller att locka fler att bli biodlare. Och fler mŒste vi bli!
 8. Ekonomi. Det ekonomiska lŠget har inte genomgŒtt nŒgra stšrre fšrŠndringar sedan Œrsmštet, vilket betyder att fšreningens ekonomi fortsatt Šr mycket god.
 9. Distriktet. LŠget inom vŒrt distrikt Kalmar norra Šr mycket prekŠrt. I dagslŠget finns ingen fungerande distriktsstyrelse. Fšrslaget om att en person frŒn var och en av fšreningarna inom distriktet skall fungera som en ny distriktsstyrelse diskuterades samtidigt med ett fšrslag om att lŒta distriktsfunktionen rotera mellan de fšreningar som Šr beredda att ta pŒ sig det uppdraget. Vid den ordfšrandekonferens som skall Šga rum beslutade styrelsen att fšrorda det senare fšrslaget samt att VŠsterviks biodlarfšrening meddelar att vi Šr beredda att arrangera en studieresa till Gotland fšr intresserade medlemmar i distriktet. Fšrslaget fšrutsŠtter att resan finansieras med de medel som stŒr till distriktets fšrfogande.
 10. Hemsidan. Bjšrn rapporterade att han nu gjort en grundstruktur och fyllt pŒ en del material fšr hemsidan. De som har synpunkter pŒ funktioner som bšr finnas med bšr snarast meddela dessa till Bjšrn eftersom det Šr enklast att gšra fšrŠndringar redan i det grundlŠggande arbetet. Styrelsen beslutade att styrelseprotokoll, minnesanteckningar och annat skall publiceras med tillgŒng fšr alla som besšker hemsidan. PŒ den sida som endast Šr till fšr medlemmar – och som krŠver ett lšsenord – skall en aktuell medlemsfšrteckning finnas. Lšsenord kommer att skickas till samtlig medlemmar. Adressen till hemsidan, som fortsatt Šr under konstruktion, Šr: www.biforening.se
 11. …vriga frŒgor. Inga švriga frŒgor.
 12. Mštet avslutades kl. 21.15.

 

 

Leif Svensson                                                                Bjšrn Westeson

Ordfšrande                                                                    Sekreterare