VerksamhetsberŠttelse fšr VŠsterviks biodlarfšrening verksamhetsŒret 1 oktober 2008 – 30 september 2009.

 

Fšrtroendeuppdrag

Styrelsen har under Œret haft fšljande sammansŠttning och ansvarsfšrdelning:

Filip Dahlin, suppleant,

Ove Henriksson, ledamot (kassšr och webbansvarig)

Rune Karlsson, ledamot (studieansvarig)

Jan Lindeberg, ledamot

Leif Svensson, ordfšrande

Bjšrn Westeson, ledamot (sekreterare)

 

Karl-Erik Henriksson, bigŒrdsfšrestŒndare.

 

Mštesverksamhet

Styrelsen har under Œret haft 6 protokollfšrda mšten, varav ett hade karaktŠren av ett ӚppetÓ styrelsemšte vid vilket en del av fšreningens medlemmar nŠrvarade.

Den 28 januari och den 5 augusti genomfšrdes allmŠnna medlemsmšten. Vid det fšrsta Šgnades stšrsta del av tiden Œt att planera verksamheten vid parningsstationen pŒ GrŠnsš. Augustimštet Šgnades Œt planeringen av Œrets upplaga av Biodlingens dag.

Ett upptaktsmšte fšr nya och gamla medlemmar arrangerades den 29 april pŒ Kulbacken och markerade starten fšr Œrets mšten i fšreningens bigŒrd. Vid de ca 20 onsdagsmštena har i medeltal ca 15 medlemmar deltagit.

 

Under vintern genomfšrde fšreningen en praktiskt inriktad form av studiecirkel med mŒlet att bygga solvaxsmŠltare. Resultatet blev att inte mindre Šn 11 solvaxsmŠltare byggdes under Ewald Bohlins smittsamt engagerade ledning.

Honungsbedšmning

Den 2009-01-25 genomfšrdes honungsbedšmning av 7 inlŠmnade  burkar honung som lŠmnats in av medlemmar. Resultatet av bedšmningen var mycket tillfredsstŠllande.

UtŒtriktad verksamhet.

Fšreningen har under Œret medverkat vid Fšreningsdagen den 18 april pŒ Bšckensved samt arrangerat Biodlingens dag den 16 augusti i samarbete med VŠsterviks museum i anslutning till Skšrdemarknaden pŒ Kulbacken. Till Biodlingens dag hade Lotta Fabricius frŒn fšrbundsstyrelsen inbjudits. Ett drygt 100-tal personer besškte vŒrt arrangemang, lyssnade pŒ de olika anfšrandena, inhandlade fšreningens honung eller diskuterade med fšreningsmedlemmar. rets honungssortiment hade utškats med GrŠnsšhonung frŒn parningsstationen, och den var mycket eftertraktad trots ett lite hšgre pris!

Parningsstationen pŒ GrŠnsš

Se bilaga 1 nedan.

 

Information

Fšreningens hemsida pŒ Internet (http://w1.490.telia.com/~u49007476/biodlarf/index.html, sškbar pŒ Google VŠsterviks biodlarfšrening) har kontinuerligt uppdaterats med text och bild


kring olika kommande eller genomfšrda aktiviteter samt annat som bedšmts ha relevans fšr biodlare.

 

En anslagstavla fšr meddelanden frŒn fšreningen har satts upp i anslutning till bigŒrden pŒ Kulbacken. Tavlan har byggts av Ewald Bohlin.

 

MedlemslŠget

Fšreningen har under Œret lyckats rekrytera flera nya medlemmar, som varit mycket aktiva vid studiecirkeln och švrig verksamhet i bigŒrden pŒ Kulbacken. Antalet medlemmar vid verksamhetsŒrets slut Šr 31.

Studier

En studiecirkel fšr fem nybšrjare och med Rune Karlsson som handledare har pŒgŒtt under maj till september. I studiecirkeln har stor vikt lagts vid praktiska švningar.

Arbetet med parningsstationen pŒ GrŠnsš har engagerat mŒnga av fšreningens medlemmar och gett goda inblickar i olika aspekter av drottningodling.

Onsdagsmštena i bigŒrden bšr ocksŒ rŠknas in bland studieverksamheterna eftersom de undre Œret i hšg grad varit fokuserade pŒ en rad olika frŒgor relaterade till biodling. Mštena har gett chanser till ett omfattande erfarenhetsutbyte.

BigŒrden

Se bilaga 2 nedan.

Ekonomi

 

Se bilaga 3 nedan. HŠr bšr en kommentar tillkomma

…vrigt

Under Œret har fšreningen inlett ett samarbete med Studiefšrbundet Vuxenskolan, som har gett ekonomiskt stšd till studier och flera arrangemang.

Styrelsens kommentar till verksamheten

I verksamhetsplanen fšr Œret sades:

Det Šr dŠrfšr med tillfredsstŠllelse som vi kan konstatera att i lŒnga stycken sŒ ocksŒ har blivit fallet.

Antalet medlemmar vid onsdagsmštena har pendlat mellan 10 – 20 personer, vilket har lagt en bra grund fšr arbetet i bigŒrden, planering av verksamhet och inte minst arbetet med den under Œret startade parningsstationen pŒ GrŠnsš.

Styrelsen vill samtidigt stryka under att det fšr fortsŠttningen Šr viktigt att fler personer kan ta pŒ sig och utfšra olika uppgifter inom fšreningen. Det kommer dŠrfšr fortsatt att vara viktigt


att verksamheten Šr sŒ lockande att Šven nya och mer erfarna biodlare kŠnner lust att i en eller annan form vara med i fšreningens arbete.

 

Samarbetet med VŠsterviks museum har varit bra, och mšjligheten att i viss utstrŠckning kunna utnyttja verkstadslokalerna har varit mycket vŠrdefull.

 

Under Œret har styrelsen tyvŠrr inte lyckats arrangera nŒgot mšte med LRF.

 

Parningsstationen pŒ GrŠnsš har inneburit ett relativt omfattande merarbete fšr fšreningen. Det arbetet har i hšg grad uppvŠgts av sŒvŠl det ekonomiska tillskottet som vad ÓlŠrandet genom praktisk handlingÓ har inneburit.

 

Vi kan ocksŒ se tillbaka pŒ ett Œr dŒ VŠsterviks biodlarfšrening genom en framgŒngsrik verksamhet vŠckt berŠttigad positiv uppmŠrksamhet i biodlarkretsar pŒ olika hŒll i landet.

Det ligger en kraft i detta och en utmaning att fortsŠtta att hitta nya vŠgar, som kan locka fler att bli intresserade av biodling och biodlingens produkter.

 

Det saknas inte utmaningar fšr framtiden.

Det lyckosamma Œr som vi nu lagt bakom oss bŠr ocksŒ i sig fršet fšr nya framgŒngar om vi fšrmŒr engagera och samla nya och gamla medlemmar kring en fšreningsverksamhet som var och en kan kŠnna delaktighet i.

Slutorden i fšregŒende verksamhetsberŠttelse har fortfarande giltighet och tŒl att upprepas infšr Œrets Œrsmšte eftersom styrelsen fortfarande kŠnner en viss otillfredsstŠllelse šver:

att vi inte i hšgre grad har lyckats med att fŒ en mer diversifierad sammansŠttning av medlemmarna med avseende pŒ kšn och Œlder samt social och kulturell bakgrund och erfarenhet.

Det arbete som gjorts under Œret Šr en grund att bygga vidare pŒ men det Šr ocksŒ uppenbart att fšreningens kontaktytor och verksamhetsformer behšver vidareutvecklas fšr att verksamheten skall fŒ den bredd och det engagemang som krŠvs av en biodlarfšrening i god samklang med dagens och morgondagens fšrutsŠttningar.

 

Styrelsen VŠsterviks biodlarfšrening

 

 

Bilaga 1

 

VerksamhetsberŠttelse fšr parningsstationen vid GrŠnsš sommaren 2009-09-20

 

Planering startade efter Œrsmštet 2008 dŒ det fattades beslut om att gšra en fšrsšksverksamhet kring drottningparning.

 

Ekonomiskt var fšreningen dŒ pŒ grŠnsen till fattig men sŒvŠl avelskommittŽn, distriktet och Svensk Biavel AB var vŠnliga att ge ekonomisk stšd fšr att fšreningen skulle kunna mšjliggšra projektet utan alltfšr stora ekonomiska risker.

 

Styrelsen tog pŒ sig ett stort ansvar eftersom vi inte visste hur medlemmarnas aktivitet skulle bli. Vi har varit mellan 12 och 19 personer varje onsdag i en fšrening pŒ 30 medlemmar frŒn 1/5-1/9. Detta trots att det yttrades tveksamhet vid Œrsmštet.


 

Fšr att hŒlla ihop verksamheten bestŠmde vi pŒ ett tidigt stadium att maximera antalet drottningar fšr parning till hšgst 100 st. samt endast fem mottagningsdagar.

Detta visade sig vara helt rŠtt sŒ att inte varje onsdagsmšte i allt fšr hšg grad skulle handla om parningsstationen.

TyvŠrr fick vi inte 100 drottningar, vilket hade varit bra fšr att prova vŒr organisering av arbetet. Vi tog emot 39 drottningar och det har inte varit nŒgra bekymmer alls att ta bin till kassetterna i vŒr fšreningsbigŒrd.

 

Utrustning lŒnades och vi anvŠnde sŒvŠl apideor sŒvŠl som SBR-kassetter och parningsresultatet blev likvŠrdigt.

 

Vi kunde snabbt konstatera att paketering av drottningar i tillsŠttningsburar var av mycket ojŠmn kvalitet. Det fanns t.o.m. drottningar som var dšda vid ankomsten.

 

Vid fšrsta ankomsten av oparade drottningar var alla nŠrvarande medlemmarnas delaktiga i arbetet.

 

VŒr metod innebar att vi skakade ned byggbin frŒn en spŠrrad skattlŒda med kakmellanvŠggar under uppbyggnad i en skaksvŠrmlŒda pŒ cirka 5 liter.

Dessa bin drŠnktes i kallt vatten 10-30 sekunder varefter de hŠmtades upp med ett durkslag och slogs in i kassetterna/apideorna. NŠr samtliga kassetter var befolkade slŠppte vi in drottningarna och satte smŒsamhŠllena mšrkt och tŠtt, fšr att underlŠtta fšr dem att bilda ett samhŠlle.

Under tiden som smŒsamhŠllena samlade sig skštte vi allehanda uppgifter i fšreningsbigŒrden och inte minst viktigt bisnacket šver en kopp kaffe.

Som avslutning pŒ kvŠllen Œkte vi ut till GrŠnsš och satte ut smŒsamhŠllena och dŒ var klockan 21-21.30.

€ven hŠr var vi mŒnga som svarade fšr omsorgen kring smŒsamhŠllena

Detta moment var en av de viktigaste faktorerna till att vŒrt resultat blev sŒ bra som det blev.

 

TvŒ-tre veckor senare skšrdade vi drottningarna och alla nŠrvarande medlemmar var lika spŠnda och fšrvŒnade šver att det gŒtt sŒ bra.

 

Till nŠsta Œr ska fšreningen skaffa egna apideor/sbr-kassetter och utška antalet drottningar fšr mottagning.

Vid en enkel enkŠt till de som utnyttjade vŒr station kan vi konstatera att de var nšjda med sŒvŠl service som kvalitet pŒ parningen.

 

Det fšrsta Œrets mjukstart har gett viktiga erfarenheter infšr nŠsta sŠsong.

 

Grattis till er som tog tillfŠllet i akt att ta del av VŠsterviks Biodlarefšrenings service till Sveriges biodlare!

 

Styrelsen/Leif Svensson

 

 


 

Bilaga 2

 

VerksamhetsberŠttelse fšr VŠsterviks Biodlarefšrenings bigŒrdar.

 

Hšsten 2008 invintrades 6 bisamhŠllen i trŒgkuporna pŒ Kulbacken samt 4 avlŠggare i uppstaplingskupor till parningsstationen pŒ GrŠnsš.

 

…vervintringen gick bra men vid ett obevakat tillfŠlle nŒgon gŒng i mars mŒnad svalt ett av samhŠllena i en trŒgkupa ihjŠl. SamhŠllena i uppstaplingskuporna kšrdes ut pŒ energiskogen vid Ršdsle nŠr sŠlgen blommade fšr att fŒ en bra start pŒ sŠsongen.

 

Vid uppstart med medlemmarna var vi tvungna att minska ned utrymmet i ett samhŠlle medan de andra utškades normalt. Denna ŒtgŠrd var sŒ effektiv att detta samhŠlle ŒterhŠmtade sig och senare kunde levererade bin till kassetter/apideor.

I Œr slungades fšrsommarhonung, som tillsammans med fšrsta andraskšrden sŒldes vid skšrdemarknaden pŒ Kulbacken.

Pengarna klirrade sŒ mycket att vi bestŠmde oss fšr att kšpa en polyuretankupa fšr lŒgnormal som befolkades med en expansiv avlŠggare.

Vid skšrdemarknaden trummade Janne Lindeberg halmkupan och de bin, som inte travade in i en nyuppsatt halmkupa befolkade en provisorisk lŒgnormalkupa.

 

Vid slutskattningen i bšrjan pŒ september hjŠlptes mŒnga medlemmar Œt att skatta bina pŒ sŒvŠl Kulbacken som GrŠnsš, och vi kunde konstatera att fšreningen gick šver 100 kg i skšrd trots skattning av bin till parningsverksamheten och tre avlŠggarbildningar, eftersom det dšda samhŠllet ersattes med en avlŠggare.

Alla samhŠllen har fŒtt unga drottningar. TvŒ nya drottningar kšptes med stšd frŒn SBR av Sten-Erik Falk frŒn Taberg. Drottningarna var parade pŒ Hallands VŠderš mot Pelle Ljungholmdršnare.

 

Ett samhŠlle ute pŒ GrŠnsš blev av med sin drottning sannolikt i anslutning till nŒgon av flyttningarna. Detta innebŠr att detta samhŠlle Šr rejŠlt inavlat.

 

Den provisoriska avlŠggaren enligt ovan fick befolka ett sidofluster, sŒ att vi har ett reservsamhŠlle till vŒren enligt gammal modell i trŒgkupor med sidofluster.

 

Under augusti mŒnad satte Leif upp sin ljusblŒ kupa fšr att se hur tvŒ friparade och tvŒ stationsparade systrar expanderar i en fyrlingskupa. MŒnga tyckte modellen var sŒ intressant att fšreningen ska fšrsška gšra en snickerikurs fšr medlemmarna kring att tillverka varsin fyrlingskupa.

 

Fšreningen har sannolikt haft sitt mest aktiva Œr nŒgonsin med 12-19 medlemmar varje onsdag t.o.m. fšrsta onsdagen i september.

 

Vid mitten av september hade fšreningen invintrat 8 samhŠllen tre avlŠggare och en halmkupa.

 

Grattis VŠsterviks biodlare ni har blivit rika.

 

Kalle Henriksson och Leif Svensson


 

Bilaga 3

 

Ekonomi VŠsterviks Biodlarfšrening

BalansrŠkning

TillgŒngar

20080930

20090930

 

 

 

Plusgirokonto

 

12232,5

Kontantkassa

 

1145

Bikupor med tillbehšr

 

10000

70 kg honung

 

5000

 

 

 

Summa tillgŒngar

 

28377,5

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

Eget Kapital

 

15000

rets resultat

 

13377,5

 

 

 

Summa  skulder

 

28377,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ResultatrŠkning

IntŠkter

20080930

20090930

Medlemsavgifter(31x50 –10)

1100

1540

RŠntor

104

28,47

Bidrag frŒn Svensk Biavel AB

 

5000

Bidrag frŒn SBR  fšr parningsplats

 

2000

Parningsavgifter GrŠnsš

 

1470

SŒld honung

1460

6750

Bidrag frŒn Vuxenskolan

 

1843

GŒva frŒn NKL

 

2000

Donerat Arvode

 

500

Bidrag fšr 2 avelsdrottningar

 

600

IngŒende Saldo

 

3951

S:a intŠkter

2664

25682,47

 

 

 

Kostnader

 

 

Lokalhyra

600

600

Porto etiketter mm

496

496

Utgifter fšr bigŒrdar

3042

10086,5

Annonser mm

200

294

ErsŠttning bigŒrdsfšrestŒndare

1500

 

Kaffe

 

185,5

Bankavgifter

 

563

Sjukhusbesšk+styrelsemšte

 

80

S:a kostnader

5838

12304,5

rets resultat

-3174

13377,5

 

Kommentar

De ekonomiska nyheterna under tiden 20081001 – 20090930 har varit omfattande.

 

Organisationsnummer.

I samband med byte av kassšr blev det nšdvŠndigt att fšreningen skaffade ett organisationsnummer. Det innebŠr att vi driver verksamheten som ideell fšrening med tvŒ firmatecknare, en konstruktion som Šr ekonomiskt fšrdelaktig jŠmfšrt med andra alternativ.

 

Bankkonton.

Under fšrsta halvŒret hade vi tvŒ konton pŒ LŠnsfšrsŠkringar Bank. Det fungerade bra. Det blev lite krŒngligt att betala parningsavgift sŒ vi skaffade ett plusgirokonto pŒ Nordea. Det fungerade ocksŒ bra, men vi mŠrkta att det blev krŒngligt med tre konton + handkassa.

Infšr det nya rŠkenskapsŒret avslutade vi samarbetet med LŠnsfšrsŠkringar Bank.

 

Bidrag.

Bidragen har kommit frŒn tre hŒll, Vuxenskolan, SBR och Svensk Biavel AB.

 

Problem.

Som framgŒr ovan har antalet konton (4 st) gjort att det ibland har varit svŒrt att fšlja ekonomin. Det har lett till nŒgon miss med šverskridning av konto. Medlemsavgifterna har ocksŒ varit svŒra att fšlja, nŠr det stŒr ÓinsŠttningÓ utan nŒgon šronmŠrkning.

 

Resultat

Hur ekonomin utvecklats under Œret framgŒr av resultat och balansrŠkning.

Tack vare alla bidrag, hŒrt arbete i bigŒrden, hŒrt arbete med parningen och relativt smŒ utgifter, sŒ blev sŒ blev Œrets resultat +13377 kr. Det kŠnns bra med tanke pŒ alla utgifter som kanske vŠntar runt hšrnet.

 

Ove Henriksson